Kurzy ČMS

Verze pro tisk

Česká metrologická společnost, z.s., tak jak vyplývá z jejího poslání, věnuje primárně své úsilí  šíření odborných znalostí v oblasti měření a zkoušení, a to jak  formou kurzů a seminářů, tak i formou odborných konferencí či jiných odborných aktivit. Kurzy a semináře, které Vám v této části webu nabízíme, jsou určeny  pro pracovníky metrologie  nejen v oblasti průmyslové metrologie, ale i dalším zájemcům o metrologické informace či kvalifikaci. Také jsou určeny pro vzdělávání zkušebních techniků a pracovníků technické kontrolory,

Absolvování kurzů a seminářů by mělo,  současným i novým metrologům či technikům, výrazným způsobem napomoc zvládnout jejich povinnosti. Pro výkon mnoha funkcí je absolvování kurzů nezbytné včetně nezbytné návazné certifikace způsobilosti  pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost.  Na závěr kurzů a seminářů obdrží posluchači potvrzení o účasti, které bude sloužit jejich zaměstnavateli jako doklad o kvalifikaci.

Česká metrologická společnost, z.s. je připravena aktivně reagovat na změny požadavků na vzdělávání formou aktualizace stávajících  či přípravou kurzů nových.

Charakteristika některých  kurzů, které tvoří základ vzdělávacích aktivit ČMS:

1. Základní kurz metrologie

Základní kurz metrologie je určen všem, kteří potřebují získat základní poznatky z obecné metrologie, pracují v této disciplíně krátce a nemají dosud delší praxi a zkušenosti, nebo kteří se připravují na svoji novou profesi v oblasti metrologie. Poskytne základní informace pro orientaci v oboru metrologie. Je určen také pracovníkům, kteří se s metrologickou problematikou setkávají v libovolné kumulované funkci. Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou pro účast v metrologických kurzech vyšších úrovní, pořádaných ČMS (Korespondenční kurz metrologie a kurzy specializované na jednotlivé obory měření, případně obecné výkony v oblasti metrologie) a poskytuje i základní přípravu pro možnost ucházet se o získání certifikátu odborné způsobilosti metrologa, kterou na základě žádosti o certifikaci způsobilosti provádí Certifikační místo ČMS, akreditované Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008.

Kurz zahrnuje následující tematické bloky:

 • Základy obecné metrologie
 • Organizace státní metrologie a právní aspekty metrologie
 • Základy podnikové metrologie
 • Kvalita a metrologie
 • Přehled měření vybraných
 • Měření v elektrotechnice
 • Metrologie v chemickém průmyslu
 • Měření ve strojírenství

2. Kurz  Řízení metrologie v organizaci

Kurz navazuje na úspěšný kurz Metrologie pro malé a střední podnmiky.  Proti původnímu kurzu se ve větší míře zabývá aspekty řízení  metrologie v organizaci, respektive v podniku. Kurz nabízí základní informace a je určen metrologům organizací či podniků, bez ohledu zda funkce metrologa je funkcí samostatnou či kumulovanou. Vstupní informace zde mohou načerpat nejen noví metrologivé průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje a nebo samy některé metrologické výkony provádějí (např. kalibrace).

Kurz zahrnuje následující tematické bloky:

 • Povinnosti, které vyplývají pro podniky ze zákona o metrologii a z navazujících právních předpisů 
 • Kvalita a metrologie
 • Metrologie v organizacích, průmyslových podnicích
 • Kalibrace měřidel – přímo v podniku nebo formou outsourcingu
 • Závěrečná konzultace

3. Kurz pro technické kontrolory

Kurz je určen technickým kontrolorům, pracovníkům útvarů řízení kvality a metrologům, popř. dalším pracovníkům, kteří kontrolují kvalitu výroby ve strojírenství, automobilovém průmyslu a v obdobných průmyslových organizacích.  Účelem kurzu je seznámit posluchače s  organizací a metodami práce technické kontroly, s kontrolní technologií a návazností kontrolních operací na předchozí výrobní operace, s řízením kvality a technické kontroly s podporou počítače. Přednášky budou doplněny praktickými příklady jak z oblasti kusové a malosériové výroby, tak i velkosériové výroby. 

Kurz zahrnuje následující tematické bloky:

 • Délkové a geometrické tolerance a jejich kontrola
 • Technická kontrola v systému řízení kvality
 • Organizace a úkoly technické kontroly
 • Druhy technické kontroly – vstupní, mezioperační, konečná
 • Nová měřicí technika
 • Jak správně měřit  
 • Závěrečné shrnutí látky

4.  Korespondenční kurz metrologie  – trvalá nabídka  (K-90)

Termín: kdykoliv

Jak dlouho: dle osobního plánu účastníka kurzu

Jak: informace na webu ČMS, případně kontaktujte ČMS

Po obsahové stránce je kurz proti kontaktním kurzům podstatně rozšířen, jednotlivé předměty pokrývají prakticky všechny znalosti potřebné jak pro řídící a tvůrčí práci v oblasti metrologie, tak, a to zejména, představují teoretickou přípravu pro certifikaci způsobilosti metrologů I. stupně, kterou Česká metrologická společnost, z.s. rovněž provádí svým akreditovaným certifikačním orgánem č. 3008. Certifikát způsobilosti je dokladem profesionální připravenosti pracovníka, zejména při akreditaci laboratoře a certifikaci systému jakosti.

Kurz pro metrology zahrnuje ve 3 blocích následující tematické okruhy:

 • Základy obecné metrologie
 • Národní metrologický systém a právní úprava metrologie
 • Podniková metrologie
 • Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a jejich akreditaci; certifikace způsobilosti pracovníků
 • Zpracování naměřených údajů
 • Měření základních elektrických veličin
 • Měření geometrických veličin
 • Měření vybraných fyzikálních (technických) veličin
 • Měření fyzikálně- chemických veličin

7. Kurzy na míru

Kdy: podle dohody

Kde: třeba u Vás

O čem a pro koho: podle dohody

Česká metrologická společnost, z.s. nabízí možnost uspořádání specializované přípravy pracovníků v oborech souvisících s metrologií nebo zkoušením podle potřeb a požadavků podniku. Tyto kurzy jsou výhodné především pro větší podniky/ firmy, např. v etapě přípravy k akreditaci svých kalibračních nebo zkušebních laboratoří a potřebují vyškolit větší počet svých pracovníků. Školení může být zaměřeno především k otázkám, které jsou pro daný podnik/firmu/správní úřad/instituci specifické.
Na požadavek podniku/firmy/ale i správního úřadu či instituce se specifikací jeho potřeb nabídne ČMS dle svých možností program výuky, její časový rozsah i cenu.

V  roce 2018 nabízí  ČMS opět standardní balíček vzdělávacích aktivit, a to pro  I.pololetí roku 2018: 27. mezinárodní konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“, která se bude konat 6. - 7. března 2018 v hotelu PRIMAVERA v Plzni, kurz "Řízení metrologie v organizaci", který se bude konat 21.března 2018.  V neposlední řadě zmiňujeme úspěšný kurz, o který je trvalý zájem, a to "47.základní kurz metrologie", který se bude konat  ve dnech 23.4.-26.4.2018. Vzhledem zájmů ČMS opět připravuje kurz "Nejistoty měření ve strojírenství, způsobilost měřidel", který nabízí možnost získání informací, zkušeností i praktické dovednosti při výpočtu nejistot měření v oblasti strojírenství. Tento kurz se bude konat se 13.června 2018.  Pro rok 2018 ČMS připravila rovněž i několik novinek (viz níže).

Z nových kurzů pak je vhodné alespoň zmínit:

- Seminář "Měření a kontrola parametrů umělého osvětlení v interiérech", který navazuje na semináře, které se zabývaly touto problematikou a proběhly v roce 2016 (Postupy při návrhu a kontrole osvětlení") a 2017 ("Denní a umělé osvětlení interiérů"). Třetí nabízené téma k této problematice bude zaměřeno na ověřování parametrů umělého osvětlení interiérů. Tento seminář se bude konatl 8.února 2018 a odborný garantem je Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.

- S ohledem na  časté dotazy ohledně metrologie měření momentu síly připravuje ČMS kurz "Měření momentu síly", který se bude konat 23.května 2018. Cílem přednášek bude sjednocení terminologie a vyjasnění metrologických pojmů v oblasti metrologie měření momentu síly, seznámení se základními postupy a pravidly měření momentu síly. Nedílnou součástí kurzu budou také poznatky z praxe měření momentu síly, typy snímačů a jejich výběr vzhledem k účelu použití. Přednášejícími budou Ing. Lukáš Vavrečka Ph.D., vedoucí oddělení síly a momentu síly LPM Praha a Ing. Tomáš Mitlener vedoucí akreditované kalibrační laboratoře momentu síly a úhlu otočení č.2312, TORQUE s.r.o.

 Přehled  a úplné informace ke konkrétním akcím, včetně nabídkových listů a přihlášek ke stažení,  naleznete na v záložce Kalendář akcí ČMS, popř. ČMS připravuje nebo v odkazech uvedených na webových stánkách ČMS.