Časté dotazy

Vážení zájemci o informace z oblasti metrologie,
v této části webu Vám chceme zpřístupnit dostupnou a jednoduchou formou informace o záležitostech metrologie, které Vás zajímají. Uvádíme zde odpovědi na nejčastěji kladené dotazy, které byly položeny na kurzech, seminářích, nebo které vyplynuly např. i z elektronické korespondence.
Pokud i Vy máte dotaz, zašlete jej ze záložky tohoto webu “Dotazy, náměty“. Na dotaz samozřejmě odpovíme nebo zprostředkujeme odpověď. A pokud se Váš dotaz stane častým, bude zařazen do této rubriky.

Verze pro tisk

Odpověď: Žádný.

Nicméně zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, mimo jiné ukládá v § 18 všem právnickým a fyzickým podnikajícím osobám  zajiš´tovat jednotnost a správnost měřidel a měření…….

Povinnost se týká v praxi všech subjektů /i orgánů veřejné správy/, které při své činnosti používají měřidla, resp.jsou zodpovědné za výsledky měření.

Tím, kdo zajistí plnění povinností stanovených zákonem je "metrolog" firmy. Může to být útvar metrologie, samostatný metrolog, nebo u malých firem plní základní povinnosti pověřená osoba.

Rozsah činnosti metrologa (pověřeného zaměstnance) se odvíjí od činnosti firmy resp. orgánu veřejné správy.

Verze pro tisk

Odpověď:

Mezi hlavní úkoly (činnosti) zejména patří následující:

 • metodicky řídí, kontroluje a koordinuje činnosti podnikové metrologie,
 • vypracovává a mění metrologický řád (organizační měrnice),
 • jedná se státními metrologickými orgány, kontroluje realizaci přijatých opatření k odstra-nění metrologických nedostatků zjištěných kontrolními orgány,
 • vede evidenci měřidel, odpovídá za identifikační značení měřidel,
 • zpracovává podniková schemata návaznosti měřidel,
 • stanovuje lhůty kalibrace pracovních měřidel, případně lhůty mezikalibrační kontroly,
 • zabezpečuje ověřování a kalibraci měřidel,
 • sleduje a vyhodnocuje spolehlivost měřidel,
 • zabezpečuje a kontroluje údržbu, opravy a skladování měřidel,
 • realizuje vyřazování nevyhovujících měřidel a měřících zařízení z používání,
 • navrhuje nápravná opatření za užívání nesprávných měřidel a nedodržení metrologické kázně,
 • provádí přejímací kontrolu nových měřidel a měřících zařízení,
 • odpovídá za správné používání, ochranu a ukládání měřidel,
 • kontroluje správnost měření a metody měření,
 • namátkově kontroluje stav a zacházení s měřidly a dodržování předepsaných metod měření a přijímá případná nápravná opatření,
 • kontroluje používání zákonných měřicích jednotek u všech měřidel a u všech měření,
 • zabezpečuje nebo sám poskytuje odbornou technickou podporu uživatelům měřidel,
 • provádí vstupní seznámení zaměstnanců s metrologickým pořádkem (je-li to potřebné),

 

Pozn.: Rozsah úkolů a činností závisí od velikosti a druhu činnosti firmy či orgánu veřejné správy.

Verze pro tisk

Základní právní předpisy v oblasti metrologie jsou:

 • Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
 • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
 • Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
 • Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
 • Dále celá řada vyhlášek, stanovujících požadavky na měřidla pro účely EHS schvalování typu a prvotního EHS ověření. Jedná se o transpozici evropských směrnic.

Pro oblast posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti měřidel jsou platné následující právní předpisy:

 • Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
 • Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů.

Úplný přehled právních předpisů včetně novel je k dosažení na webu www.unmz.cz v části Metrologie/Metrologický systém, nebo na webu www.cmi.cz

Soustavu právních předpisů pak doplnějí opatření obecné povahy (OOP), kterými se stanovují technické požadavky na stanovená měřidla a postup zkopušek. Úplný přehled platných OOP včetně jejich úplných znění je k dosažení na www.cmi.cz v části Úřední deska.

Verze pro tisk

Národním metrologickým systémem je míněn systém sloužící k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření ve státě.
K tomu jsou využívány :

 • technické prostředky a zařízení,
 • technické předpisy a činnost subjektů, které mají práva a povinnosti stanoveny příslušnými právními předpisy o metrologii.

Základní prvky systému

Charakteristika některých základních prvků NMS ČR:
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO – www.mpo.cz ):
 - Ústřední orgán státní správy, jehož kompetence v oblasti metrologie jsou vymezeny zákonem č. 20/1993 Sb., ve znění popzdějších předpisů.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ - www.unmz.cz ):
 - Orgán státní správy, jehož kompetence jsou vyjmenovány v zákoně č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Český metrologický institut (ČMI - www.cmi.cz )
 - Národní metrologický institut jehož kompetence jsou vymezeny v zákoně č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autorizovaná metrologická střediska (AMS):
 - Subjekty autorizované ÚNMZ k ověřování stanovených měřidel (seznam na www.unmz.cz).

Subjekty autorizované k úřednímu měření:
 - Subjekty autorizované ÚNMZ k výkonu úředního měření v oblastech měření vymezených veřejným zájmem (seznam na www.unmz.cz)

Registrované subjekty:
 - Subjekty registrované ČMI pro opravy a montáž stanovených měřidel ( seznam na www.cmi.cz)

Výrobci měřidel

Do systému patří dále:

Český institut pro akreditaci (CIA – www.cai.cz ):
 - Národní akreditační orgán České republiky

Laboratoře akreditované ČIA (seznam laboratoří na www.cai.cz )
Neakreditované laboratoře, které jsou povinny prokázat návaznost měřidel na státní etalony
V neposledním pak také uživatele měřidel (tedy právnické osoby, fyzické osoby podnikající, instituce veřejné správy, školy a další uživatelé měřidel)

Verze pro tisk

V působnosti zákona č.505/1990 Sb. je celá řada předpisů, které přejímají evropské směrnice. Jedná se o tzv. směrnice „starého přístupu“, které:

 • stanoví regulaci v oblasti hotově baleného zboží označeného symbolem „e“, dále předepsaných jmenovitých řad objemů u vína a lihovin. V neposlední řadě pak stanovující požadavky na obaly pro HBZ označené symbolem“3“
 • stanoví regulaci v oblasti požadavků na měřidla, která mohou být podrobena EHS schválení typu a EHS prvotnímu ověření.

Směrnice uvedené v odrážce druhé pozvolna ztrácejí na významu a do konce roku 2015 budou zrušeny.

V působnosti zákona č. 22/1997 Sb. je několik předpisů, které přejímají evropské směrnice tzv. „nového přístupu“.Jedná se o směrnice, které byly transponovány do následujícíéch nařízení vlády ČR:

 • Nařízení vlády č.  326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
 • Nařízení vlády č.  336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 464/2005 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění pozdějších předpisů.

ČR je zastoupena v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise a podílí se na přípravě nové evropské metrologické legislativy. Směrnice transponované do výše uvedených předpisů jsou v gesci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V případě NV č. 336/2004 Sb se jedná o Ministerstvo zdravotnictví.
Další předpisy EU, které zasahují do oblasti měřidel nebo měření jsou v gesci dalších rezortů. Např. předpisy pro tachografy jsou v gesci rezortu Ministerstva dopravy.

Verze pro tisk

Česká republika je členem tzv. „vládních“ organizací či dohod v metrologii.

 • Je signatářem Metrické konvence, účastní se jednání generálních konferencí a v technické oblasti úzce spolupracuje s BIPM (Mezinárodní úřad pro váhy a míry, Paříž). Bližší informace na www.bipm.org.
 • Je členem Mezinárodní organizace pro legální metrologii a aktivně působí v jeho řídících i pracovních (poradních) orgánech. Bližší informace na www.oiml.org.

Zástupci České republiky jsou členy významných evropských metrologických organizací:

Zástupci České republiky jsou aktivními účastníky v dalších mezinárodních metrologických sdruženích (např. Dunamet).

Uvedené činnosti v ČR primárně zabezpečuje Úřad pro technickou normailzaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut.

Verze pro tisk

ČMS organizuje školení pracovníků pracujících oblasti měření, metrologie či technických zkoušek celou řadu kurzů, seminářů a konferencí. Jejich přehled společně s obsahem a vymezením cílové skupiny pracovníků, pro kterou je odborná akce určena, je uveden na tomto webu v záložce“KURZY ČMS“ a „ODBORNÉ AKCE“. Po ukončení kurzu je vystaveno Osvědčení o jeho absolvování.

Certifikační místo ČMS pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost bylo akreditováno ČIA jako certifikační orgán č. 3008. Je oprávněno vydávat certifikáty způsobilosti pro tři kvalifikační úrovně pracovníků, které plně pokrývají rozsah odborných funkcí jak v oblasti metrologie, tak i zkušebnictví. Od začátku certifikace bylo vydáno 1180 certifikátů metrologů a zkušebních techniků. Bližší informace jsou k dosažení na tomto webu v záložce „CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ“.

ČMS nabízí na svých stránkách „vzorové“ kalibrační postupy pro jednotlivé druhy měřidel. V současné době to představuje soubor více než 100 kalibračních postupů. Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Bližší informace jsou k dosažení na tomto webu v záložce „KALIBRAČNÍ POSTUPY, PUBLIKACE“.
Poskytuje také bezplatné informace z oblasti metrologie. Záložka tohoto webu „DOTAZY, NÁMĚTY“ a dále rubrika „ČASTÉ DOTAZY“.