Členství v České metrologické společnosti, z.s.

Verze pro tisk

1.    ČMS sdružuje:

         a.  Řádné  členy ČMS.

         b.  Čestné členy ČMS.

         c.  Sympatizující příznivce ČMS, kteří nemají práva a povinnosti řádných členů.

2.  Členství ve spolku je dobrovolné.

       Řádným členem spolku ČMS (dále jen člen) se může stát každá osoba, která podá přihlášku, souhlasí s posláním spolku a jeho stanovami a hodlá je dodržovat.

     a)   Fyzická osoba starší 18 let (dále jen individuální člen), bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, a státní příslušnosti.

           Přihláška ke členství (.pdf)                                                 Přihláška ke členství (.docx)

    b)   Právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, (dále jen kolektivní člen). Přihlášku za člena zasílá statutární orgán, který je oprávněn účastnit se jednání ČMS, nebo účastí na jednání pověří osobu, která jej bude zastupovat. Podmínky členství jsou obdobné jako u individuálních členů.

        Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

 

3.  Členství vzniká

ke dni rozhodnutí výboru ČMS o přijetí žádosti o členství (přihlášky za člena) a po zaplacení členského příspěvku novým členem. Výbor ČMS může žádost o členství odmítnout, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku. Rozhodnutí o žádosti učiní výbor nejdéle do 3 měsíců od doručení přihlášky a neprodleně o svém rozhodnutí informuje žadatele o členství.

        4.  Ukončení členství.

       a) Dobrovolné vystoupení člena. Členství končí dnem doručení  písemného oznámení o ukončení členství výboru ČMS.

       b) Úmrtím člena.

       c) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy, nebo zanedbává členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání ČMS.

       d) Nezaplacením členského příspěvku do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků.

       e) Zánikem ČMS, nebo rozhodnutím členské schůze o přeměně právní formy společnosti.

 

             Více viz Stanovy České metrologické společnosti, z.s.

             
Benefity člena            

 

Členské příspěvky

Dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek 300,- Kč/ rok, pro studenty a důchodce 150,- Kč/ rok.
Členové mohou uplatnit na akcích ČMS benefit - Benefitem pro člena ČMS  je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát). 

Členské příspěvky pro rok 2023
V letošním roce činnost České metrologické společnosti, z.s. probíhá opět v plném rozsahu, takže dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015 platí povinnost členů uhradit členský příspěvek pro rok 2022, a to:

300,- Kč pro pracující členy,

150,- Kč pro studenty a důchodce.   

Členský příspěvek na rok 2023 uhraďte prosím do 30.6.2023


Členský příspěvek uhraďte na účet ČMS u ČSOB

č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz 

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na sekretariátu ČMS.

 

Kontaktní údaje pro odevzdání vyplněných přihlášek ke členství ČMS, případně vyzvednutí formulářů přihlášky ke členství nebo poskytnutí dalších informací o členství v ČMS :

              Česká metrologická společnost, z.s.
              Novotného lávka 200/5
              110 00  Praha 1
            

              tel :   +420 606 957 233               e-mail:  cms-zk@csvts.cz   
                         +420 602 639 934                                  predseda-cms@csvts.cz