Informace ohledně novely zákona o metrologii

Verze pro tisk

Nové definice jednotek SI - novela zákona o metrologii

Dne 31. března 2021 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 152/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM) v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Na základě této změny byla přijata směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definici základních jednotek SI.

S ohledem na povinnost uvést do souladu definice základních jednotek SI uvedené v § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, byl přijat výše uvedený zákon, kterým došlo ke změně definic v zákoně o metrologii tak, aby byly tyto definice v souladu s novými definicemi přijatými na 26. zasedání CGMP a uvedenými ve směrnici Komise (EU) 2019/1258.

Účinnost tohoto zákona nastává 1. července 2021.

Poznámka k účinnosti: návrh zákona byl do Poslanecké sněmovny předložen s tím, že účinnost nastane již 13. června 2020. S ohledem na situaci ohledně koronaviru byl tento návrh zákona schválen až v roce 2021, čímž došlo k tomu, že účinnost tohoto zákona (stanovená na 13. června 2020) předchází den vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů (30. března 2021). Pro tyto případy § 3 odst. 6 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako datum účinnosti nejbližší 1. leden nebo nejbližší 1. červenec. Protože zákon byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 30. března 2021, datum účinnosti nastává 1. července 2021.

Právní předpisy v oblasti metrologie (včetně všech novel zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii) viz v menu "Odkazy", "ÚNMZ" nebo ZDE  .